Trestné konania

Nezákonnosť trestného konania na základe spisu

"Spis Gorila" je nezákonným dôkazom (ak vôbec môže byť dôkazom listina neznámeho pôvodu a autorstva), a preto na jeho základe nemôžu byť iniciované akékoľvek trestné konania, pretože by boli taktiež zaťažené nezákonnosťou. Akékoľvek trestné konanie začaté a/alebo postavené na "spise Gorila" je nezákonné a predstavuje porušenie Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných štandardov ochrany základných práv a ľudských slobôd.

V prípade, ak majú orgány činné v trestnom konaní záujem začať trestné stíhanie pre skutočnosti uvedené v "spise Gorila", nemôžu pristúpiť k tomuto kroku na základe "spisu" a dôkazov získaných na základe "spisu", pretože by od samého počiatku zaťažili trestné konanie nezákonnosťou.

Nezákonnosť trestného konania je osobitne zvýraznená v prípade prebiehajúceho trestného stíhania vo veci zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktoré je nezákonné nielen z dôvodu, že je postavené na "spise Gorila", ale aj z dôvodu, že informácie uvedené v "spise Gorila" nenapĺňajú znaky legálnej definície zločineckej skupiny, a teda skutkovej podstaty trestného činu, pre ktoré bolo trestné stíhanie začaté.

Trestné konania