Trestné konania

Nezákonnosť trestného konania na základe spisu

"Spis Gorila" je nezákonným dôkazom (ak vôbec môže byť dôkazom listina neznámeho pôvodu a autorstva), a preto na jeho základe nemôžu byť iniciované akékoľvek trestné konania, pretože by boli taktiež zaťažené nezákonnosťou. Akékoľvek trestné konanie začaté a/alebo postavené na "spise Gorila" je nezákonné a predstavuje porušenie Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných štandardov ochrany základných práv a ľudských slobôd.

Viac

Svedok v trestnom konaní

Svedok je významným a nezastupiteľným prvkom v trestnom konaní, pretože vypovedá o skutočnostiach, ktoré priamo a bezprostredne vnímal svojimi zmyslami. Každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánu činného v trestnom konaní (súdu) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie (tzv. všeobecná svedecká povinnosť).

Viac

Nezákonnosť uznesenia o začatí TS vo veci zločineckej skupiny

Prebiehajúce trestné stíhanie pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je nezákonné nielen z dôvodu, že je založené na “spise“, t.j. nezákonnom a neprípustnom dôkaze, ale aj z dôvodu, že opis skutku tak, ako je uvedený v Správe o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila z júla 2012 (ďalej len „Správa“), obsahuje všeobecné, neurčité pojmy (určenie času) ako aj nepresné údaje (štátny podnik), pričom však základné, zákonom požadované znaky zločineckej skupiny v ňom chýbajú (miesto činov, určenie členov, štruktúrovanosť a koordinovanosť členov zločineckej skupiny). Preto sa domnievame, že skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, nie je vymedzený riadne, trestnému stíhaniu chýba jeho predmet a trestné stíhanie vo veci zločineckej skupiny je aj z týchto dôvodov nezákonné.

Viac

Daniel Lipšic zavádza o trestnom konaní, ktoré by malo byť vedené proti jeho osobe

Dňa 16. 5. 2012 sme podali trestné oznámenie v súvislosti s viacerými verejne prednesenými vyjadreniami Daniela Lipšica počas jeho pôsobenia vo funkcii ministra vnútra. Za podozrivého sme označili Daniela Lipšica, keďže - vychádzajúc z mediálnych zdrojov - autorom týchto výrokov bol zrejme práve Daniel Lipšic. Predmetom oznámenia boli jeho nepravdivé tvrdenia a zavádzajúce vystúpenia. Exminister niekoľkokrát výslovne prezumoval trestno-právnu vinu predstaviteľov Penty a vo viacerých prípadoch uvádzal verejnosť do omylu. Porušoval pritom povinnosť štátneho úradníka vyjadrovať sa o veciach verejného záujmu vecne a výlučne pravdivo.

Viac

Údajné podplácanie poslancov pri schvaľovaní tzv. Zajacovej reformy

Zo správy špeciálneho prokurátora o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila zo dňa 20. 12. 2012, ktorá bola predložená Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR), vyplýva o. i. aj to, že na základe doposiaľ zistených skutočností príslušný vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci údajného podplácania poslancov NR SR v súvislosti s hlasovaním pri schvaľovaní tzv. Zajacovej reformy zdravotníctva. Na údajné podplácanie poslancov pri schvaľovaní „Zajacovej“ reformy zdravotníctva ešte na konci roka 2011 poukazovali viaceré mediálne články vychádzajúce z údajnej depeše diplomata USA. Táto údajná depeša bola zverejnená na webovom portáli Wikileaks, pričom údajná depeša, ako aj mediálne správy s údajným podplácaním poslancov NR SR spájali skupinu PENTA, ktorá si podľa údajnej depeše týmto spôsobom mala zabezpečiť schválenie legislatívy umožňujúcej „franchising“ lekární, resp. takej zmeny právnej úpravy, ktorá by podnikaniu skupiny PENTA v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti významne napomohla. Priložená analýza uvedené podozrenia vyvracia, pričom sa venuje najmä zhrnutiu zmien právnej úpravy poskytovania lekárenskej starostlivosti, ako aj legislatívnemu procesu, v ktorom boli tieto zmeny schválené.

Viac

Výsluch príslušníka SIS ku kauze Gorila

Z radov novinárov a niektorých politikov  sa v poslednom čase množia apely na to, aby orgány činné v trestnom konaní vypočuli bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby  Petra Holúbka, ako aj súčasného (a prípadne aj bývalého) riaditeľa SIS. Nech už sú tieto vyslovované požiadavky vedené úprimnou snahou o posunutie trestného konania v tzv. kauze Gorila dopredu, alebo len chladnou politickou vypočítavosťou, snahou priživiť sa na voličsky páčivej téme, ide z hľadiska trestno-procesného o laicky nevedomé alebo zlomyseľne mätúce  horlenie za trestné konanie za každú cenu - teda aj za cenu nezákonnosti alebo bezobsažnosti konania.

Viac

Parlamentný výbor nemá právomoc predvolávať špeciálneho prokurátora

Dňa 12. 5. 2015 zasadal výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Pred týmto zasadnutím bola špeciálnemu prokurátorovi doručená pozvánka na toto zasadnutie. Špeciálny prokurátor mal parlamentnému výboru vysvetliť svoje postupy pri vyšetrovaní kauzy Gorila. Špeciálny prokurátor sa na toto zasadnutie nedostavil a zaslal predsedovi výboru ospravedlnenie s odôvodnením, že nie je vhodné, aby referoval týmto spôsobom o živej trestnej veci. Napriek tomu niektorí členovia výboru pre obranu a bezpečnosť už avizovali, že špeciálneho prokurátora opätovne predvolajú.

Viac