Trestné konania

Údajné podplácanie poslancov pri schvaľovaní tzv. Zajacovej reformy

Zo správy špeciálneho prokurátora o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila zo dňa 20. 12. 2012, ktorá bola predložená Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR), vyplýva o. i. aj to, že na základe doposiaľ zistených skutočností príslušný vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci údajného podplácania poslancov NR SR v súvislosti s hlasovaním pri schvaľovaní tzv. Zajacovej reformy zdravotníctva. Na údajné podplácanie poslancov pri schvaľovaní „Zajacovej“ reformy zdravotníctva ešte na konci roka 2011 poukazovali viaceré mediálne články vychádzajúce z údajnej depeše diplomata USA. Táto údajná depeša bola zverejnená na webovom portáli Wikileaks, pričom údajná depeša, ako aj mediálne správy s údajným podplácaním poslancov NR SR spájali skupinu PENTA, ktorá si podľa údajnej depeše týmto spôsobom mala zabezpečiť schválenie legislatívy umožňujúcej „franchising“ lekární, resp. takej zmeny právnej úpravy, ktorá by podnikaniu skupiny PENTA v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti významne napomohla. Priložená analýza uvedené podozrenia vyvracia, pričom sa venuje najmä zhrnutiu zmien právnej úpravy poskytovania lekárenskej starostlivosti, ako aj legislatívnemu procesu, v ktorom boli tieto zmeny schválené.

V nadväznosti na „Zajacovu“ reformu zdravotníctva boli podmienky poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach zásadnejšie zmenené iba zákonom č. 633/2004 Z. z, ktorý umožnil vydávanie povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach aj fyzickým osobám nefarmaceutom a právnickým osobám, ktoré neboli držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti pred schválením zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

 

Zákonom č. 633/2004 Z. z. sa o. i. odstraňovala nedôsledná zmena zákona č. 140/1998 Z. z. v nadväznosti na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 37/99 zo dňa 25. 5. 1999  a až jeho prijatím došlo k dôslednému rešpektovaniu záverov predmetného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. Teda až prijatím zákona č. 633/2004 Z. z. došlo k materiálnemu odstráneniu neústavnosti právnej úpravy poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.

 

Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 633/2004 Z. z. neobsahoval žiadne ustanovenia týkajúce sa franchisingu lekární a ani ustanovenia, ktoré by upravovali inštitút s obdobným obsahom.

 

Údajná „depeša“ vychádza jedine z chýrov a nie z overiteľných skutočností (čomu nasvedčuje aj celkový pohľad na zmeny príslušnej právnej úpravy), pretože skupina PENTA, vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu zákona č. 633/2004 Z. z. a na skutočnosť, že rozhodnutie začať podnikať v poskytovaní lekárenskej starostlivosti urobila až po schválení tohto zákona, ani nemala žiadny motív, resp. dôvod podplácať poslancov NR SR na zabezpečenie schválenia údajnej legalizácie franchisingu lekární.

 

Znenie ustanovenia v schválenom znení zákona č. 633/2004 Z. z., ktorým sa liberalizovalo poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, sa v porovnaní s pôvodným znením návrhu tohto zákona v legislatívnom procese takmer vôbec nezmenilo, pričom jeho samotná podstata (liberalizácia poskytovania lekárenskej starostlivosti) ostala nedotknutá.

 

Hlasovanie poslancov NR SR o návrhu zákona č. 633/2004 Z. z. v jednotlivých čítaniach nevykazuje žiadne nezrovnalosti, resp. pochybnosti odôvodňujúce legitímne podozrenia z údajnej korupcie, pričom je nutné uviesť, že za schválenie návrhu predmetného zákona ako celku hlasovalo 95 zo 144 prítomných poslancov a len 19 poslancov bolo proti.

Trestné konania