Transakcie v spise

Kauza Letisko

„Spis Gorila“ obsahuje celý rad informácií, ktoré naznačujú vážne korupčné jednanie pri privatizácii bratislavského a košického letiska, ktorá prebiehala v rokoch 2005 - 2006. Fakty, ktoré dokumentujú túto privatizáciu však takéto obvinenia výrazne spochybňujú. Zásadnou skutočnosťou je, že víťazné konzorcium TwoOne, ktorého minoritným partnerom bola aj investičná skupina Penta, predložilo vo finále o 1,2 mld. Sk vyššiu ponuku ako druhý uchádzač v tendri.

Medzinárodné výberové konanie na privatizáciu Letiska, ktorého sa Penta zúčastnila ako (minoritný) člen konzorcia TwoOne bolo vedené v súlade s pravidlami výberového konania, pričom konzorcium TwoOne predložilo najlepšie hodnotenú ponuku a zároveň aj najvyššiu kúpnu cenu. Vo výberovom konaní pôsobil poradca, deväťčlenný riadiaci výbor a deväťčlenná výberová komisia (zložená zo zástupcov NR SR, Ministerstva dopravy SR, Fondu národného majetku SR a Ministerstva hospodárstva SR) pričom otváranie obálok so záväznými ponukami sa uskutočnilo za prítomnosti notára, ktorý o tomto úkone spísal notársku zápisnicu a druhé kolo sa uskutočnilo pred kamerami televíznych štábov a množstvom novinárov. Naviac, o celom postupe rozhodovalo Ministerstvo dopravy SR a Vláda SR. Kritériá, pri ktorých je nevyhnutná istá miera subjektivity ako napr. právne dokumenty alebo transakčné riziko, boli v prípade TwoOne hodnotené nepriaznivo. TwoOne získalo najvyššie množstvo bodov najmä pri hodnotení tých kritérií, kde z povahy veci nemožno hovoriť o subjektivite. Po prvom kole výberová komisia odporučila ministrovi dopravy vyhlásiť dodatočné kolo predkladania ponúk pre dvoch najúspešnejších uchádzačov, pričom konzorcium TwoOne predložilo ponuku prevyšujúcu druhého uchádzača o cca 1,2 mld. Sk. Keďže výška kúpnej ceny bola jediným kritériom, TwoOne bolo vybraté za preferovaného investora s tým, že náhradným investorom mal byť druhý úspešný uchádzač. Keďže následne Protimonopolný úrad SR neschválil koncentráciu vo vzťahu k Letisku do dňa stanoveného v zmluve o kúpe akcií uzatvorenej medzi Fondom národného majetku SR a úspešným uchádzačom, čím nebola splnená odkladacia podmienka tejto zmluvy, Vláda SR odporučila prezidentovi Prezídia Fondu národného majetku SR, v spolupráci s ministrom dopravy odstúpiť od zmienenej zmluvy, k čomu aj došlo. Následne Vláda SR 18.10.2006 schválila rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o privatizácii časti majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko zo dňa 1.2.2006, čím bol celý proces privatizácie ukončený.

 

Analýza privatizácie letiska
  • dátum vypracovania 18.12.2012
Transakcie v spise