Spis

Nezákonnosť spisu

Bez ohľadu na skutočnosť, či je "spis Gorila" výmyslom, spravodajskou hrou, alebo má úplne či čiastočne základ v spravodajskej činnosti (napr. Slovenskej informačnej služby), "spis Gorila" je nezákonným a neprípustným dôkazom a všetky dôkazy získané priamo alebo nepriamo na základe "spisu Gorila" sú rovnako nezákonné a nepoužiteľné v trestnom konaní – tzv. teória plodov z otráveného stromu (nezákonný dôkaz plodí nezákonný dôkaz). Rovnako sú nezákonné aj samotné trestné konania začaté a/alebo postavené na "spise Gorila".

Autenticita "spisu Gorila" nikdy nebola potvrdená a dokonca aj údajný "pôvodca spisu" (Slovenská informačná služba) nikdy nepotvrdil pôvod "spisu", pričom podľa verejne dostupných zdrojov mala Slovenská informačná služba uviesť, že "spis" len pripomína akési opisné vyhodnotenie záznamov z odpočúvania.

Z toho vyplýva, že "spis Gorila" je buď výmyslom, spravodajskou hrou zasadenou do dobových súvislostí s čiastočným využitím rôznych odpočúvaní, a teda nemôže slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, alebo môže mať úplne alebo čiastočne základ v spravodajskej činnosti, napr. Slovenskej informačnej služby (čo by samozrejme ešte nepreukazovalo pravdivosť obsahu "spisu").

Ak by aj bol "spis Gorila" výsledkom spravodajskej činnosti, tak by nemohol slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, pretože:

  • Ústavný súd SR rozhodol, že rozhodnutia (súhlasy) Krajského súdu v Bratislave, na základe ktorých malo dôjsť k odpočúvaniu bytu zmieneného v “spise Gorila“, sú nezákonné a z tohto dôvodu ich Ústavný súd SR zrušil,
  • priebeh odpočúvania by bol rovnako nezákonný, pretože odpočúvanie iných osôb ako osôb uvedených v súhlase súdu je nezákonné – platí princíp tzv. "zákazu odpočúvania náhodne odpočutej osoby";
  • zo zákona o ochrane pred odpočúvaním vyplýva, že Slovenská informačná služba by bola povinná originálne záznamy a vyhotovené doslovné prepisy zničiť;
  • zároveň v trestnom konaní ako dôkaz možno použiť len originálne nahrávky z odpočúvania a ich doslovné prepisy; ako dôkaz nemožno využiť akékoľvek deriváty z odpočúvania, akými sú zvodky, analytické prepisy (vrátane materiálu, ktorý bývala predsedníčka vlády Iveta Radičová mala odovzdať orgánom činným v trestnom konaní), pričom aj pre prípadné deriváty z odpočúvania rovnako platí, že by mali byť zničené a ich použitie by bolo aj z tohto dôvodu nezákonné,
  • spravodajské odposluchy majú úplne iný účel ako odposluch v trestnom konaní. Spravodajské informácie sa  poskytujú špičkám politickej moci vo forme tzv. zvodiek (obsah odposluchu môže byť upravený pre príjemcu). V trestnom konaní je zásah do obsahu odposluchu absolútne neprípustný a orgány činné v trestnom konaní (verejná moc) musia pri získavaní dôkazov striktne dodržiavať Trestný poriadok. Na rozdiel od toho, právna úprava získavania informácií (t.j. nie dôkazov) spravodajskou službou nie je dokonalá. Spravodajské zvodky z týchto dôvodov nemôžu slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní.

 

Stanovisko k použitiu ITP v tzv. kauze Gorila
  • dátum vypracovania stanoviska 19.1.2012
Tlačová správa Ústavného súdu
  • zverejnená 26.11.2012
Reakcia na komentár Daniela Lipšica v HN
  • reakcia zaslaná 12.12.2012
Reakcia na komentár Daga Daniša v HN
  • reakcia poslaná 12.12.2012
Spis